برگزاری کلینیک صنعت سیار در شهرستان خمین  ( اسفند 96 )

 

 

 

 

 

 

برگزاری کلینیک صنعت سیار در شهرستان اراک  ( اسفند 96 )

 

 

 

 

 

 

برگزاری کلینیک صنعت سیار در شهرستان خمین  ( شهریور 97 )