سوابق کاری

پروژه های اجرا شده توسط شرکت در استان مرکزی:

ساماندهی سیستم آماری و اطلاعاتی واحدهای صنعتی استان مرکزی

شناسایی گلوگاه های فناوری خوشه سازندگان تجهیزات نفت،گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی

انجام پروژه های متعدد در زمینه شناسایی و مستند سازی نیاز های فناورانه در واحدهای صنعتی استان مرکزی

انجام پروژه های جذب سرمایه گذار خارجی در ۲ واحد صنعتی در حال توسعه در شهرک های صنعتی خیر آباد و ایبک آباد(جذب سرمایه گذار خارجی در استان مرکزی)
حضور این شرکت حامیان کاوشگر مانا به عنوان مشاور و شناخت گلوگاه های تولیدی و ارایه استراژی به مدیران واحدهای صنعتی در شهرک های مختلف استان از جمله: شهرک صنعتی ایبک آباد،خیرآباد ،شهرک صنعتی خمین و …
نمونه هایی از فعالیت های شرکت حامیان کاوشگر مانا طی سال گذشته می باشد