شناسایی و رفع نیازهای فناورانه

شناسایی و رفع نیازهای فناورانه

  • مبادله و ارتقای فناوری: شناسایی،ارزیابی،دسته بندی و مستند سازی نیازها و مسایل فناورانه شرکت صنعتی کوچک و متوسط
  • مطالعات پیش امکان سنجی(pfs) به منظور جذب شریک خارجی
  • جذب شریک یا سرمایه گذار برای بنگاه ها
  • اطلاع رسانی طرح با انتشار در وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
  • سازمان توسعه تجارت
  • رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور
  • وزارت امور خارجه و سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف
  • هیئت های صنعتی-تجاری ورودی و معرفی در همایش های جذب سرمایه گذار