آموزش

آموزش پرسنل یکی از مهمترین فعالیت های هر سازمانی در جهت ارتقا توانمندی خود می باشد.این مجموعه با برخوردی متفاوت و به صورت تخصصی به این مقوله  پرداخته و با استفاده از روش های نوین و با بهره مندی از اساتید با تجربه در اجرای نشست های علمی و کارگاه های توانمند سازی و مهارت افزایی سرمایه های انسانی صنعت کشور گامی متفاوت در ارائه خدمات به هم میهنان عزیز برداشته است.

فهرست